Regulamin

1. Postanowienia ogólne  

 

1. Regulamin sklepu NokautSports.com określa zasady dokonywania rejestracji oraz korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania rezerwacji produktów, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

2. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy i ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

3. Na stronie sklepu NokautSports.com znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, rozmiarze, materiale itp. Opisy składu materiałów użytych do produkcji oraz  wymiary określonych towarów są dostarczane przez producentów. Zdjęcia oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

2. Zasady korzystania ze sklepu

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu NokautSports.com jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

2. Klient zobowiązuje się do: korzystania ze sklepu w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania, nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji, korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

3. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Sklep NokautSports.com za pośrednictwem sieci internetowej umożliwia kupowanie towarów.

2. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności utworzenia konta w sklepie NokautSports.com (tzw. zakupy bez rejestracji).

3. Czas realizacji zamówienia dla towarów wynosi 2-3 dni.

4. Jeżeli zamówienie ma status "Towary na zamówienie u dystrybutora" nie ma już możliwości jego zmiany.

5.  Sklep NokautSports.com zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy: dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, zamówienie wzbudza wątpliwości, transakcja nie została potwierdzona w systemie płatności elektronicznych lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym terminie.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, Sklep NokautSports.com zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. Zamówienia są weryfikowane ze stanem magazynowym po złożeniu zamówienia.

4. Dostawa

Wszystkie przesyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.

1. Przewidywany czas realizacji zamówienia podany jest w opisie towaru. Do czasu realizacji zamówienia złożonego w sklepie należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez wybranego podczas składania zamówienia dostawcę (2-3 dni roboczych). Zgodnie z Art. 544. § 1 kc czas przesyłki nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia.

2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym sklepu NokautSports.com wpłaty, w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty na konto .

3. Podczas odbioru przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego i stan zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody.

5. Ceny i metody płatności

1. Ceny produktów w sklepie  podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

2. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon  lub na życzenie faktura VAT.

3. W sklepie  Klient płaci za zamówione produkty w następujący sposób: - przelewem bankowym (przedpłata), - gotówka przy odbiorze towaru dostarczonego przez kuriera .

4. W przypadku nie odebrania przesyłki sklep NokautSports.com ma prawo domagać się od Klienta zwrotu kosztów przesyłki w obie strony.

5. Koszt dostawy towaru pokrywa Klient i należy go doliczyć do ceny towaru.

6. Gwarancja i reklamacja

1. Wszystkie zakupione w sklepie NokautSports.com towary są objęte gwarancją producenta.

2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.

3. W przypadku, gdy otrzymany towar posiada wady ukryte, został uszkodzony podczas transportu (protokół musi zostać spisany w obecności pracownika firmy kurierskiej), należy go niezwłocznie reklamować.

4. Przesyłka zwrotna  musi zawierać dowód zakupu towaru oraz wypełniony formularz reklamacji.

5. Koszty poniesione przez Klienta w związku z odesłaniem do sklepu NokautSports. towaru reklamowanego nie są zwracane.

6.  Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

7. Uznanie reklamacji oznacza wysłanie towaru do producenta i próbę jego naprawy, a jeżeli nie będzie to możliwe wymianę wadliwego produktu na pełnowartościowy lub zwrot pieniędzy czy wymianę na inny produkt / model.

8.  Reklamowany, wysyłany do nas towar powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

9. Reklamacja zostanie przyjęta do rozpatrzenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a Klient zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia.

10. W przypadku nieuznania lub odmówienia przyjęcia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

7. Zwroty

1. Z zakupionego towaru można zrezygnować i odesłać bez podania przyczyny w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki .

2. Zwracany produkt nie może nosić żadnych śladów użycia, ani być w jakikolwiek sposób zniszczony. Musi posiadać oryginalne opakowanie oraz oznaczenia produktu (nieoderwanie metki).

3. Towar naruszający punkt 2 zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

4.  Towar należy odesłać na swój koszt. Koszt ten jak również koszt dostawy nie podlegają zwrotowi - przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane.

5. Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć dowód zakupu towaru oraz wypełniony formularz zwrotu.

6. Kwota odpowiadająca wartości zwracanego produktu zostanie przelana na wskazane konto w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki.

7.  Za zwrot towaru powstały z winy sklepu NokautSports.com zostaje zwrócona kwota za przesyłkę .

8. Prawo do zwrotu nie dotyczy podmiotów gospodarczych.

9.Formularze ZWROT / WYMIANA - wysyłamy wraz z  zamówionymi produktami 

8. Pozostałe

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez sklep NokautSports.com, wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub ustawieniach na stronie „Konto klienta”, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2. Pomimo zachowania staranności i dokładności zastrzegamy, iż wymiary podawane w sklepie NokautSports.com mogą różnic się od wymiarów rzeczywistych. Stan taki wynika z tolerancji i zależy m.in. od użytych materiałów, od producenta itp.

Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną", zgodnie z niniejszym regulaminem. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep NokautSports.com

3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie NokautSports.com stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

6. Sklep NokautSports.com zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu.